Varumärke och marknadsföring

Kommunens varumärke

En kommuns varumärkesbyggande handlar om att förmedla visioner och värderingar för att kunna ge samhällsservice och attrahera invånare, näringsliv, investerare och turister i strävan efter att främja en långsiktig hållbar utveckling och tillväxt. Det handlar om visioner och värderingar

Skilj på varumärke och marknadsföring

Det är viktigt att skilja på varumärkesbyggande och marknadsföring. Varumärkesbyggande handlar om att uttrycka övergripande intentioner och värderingar medans marknadsföringen skall förmedla dessa genom handlingar och beteenden i all dess former som är kongruent över tid. 

Ett varumärke är på riktigt

Ett varumärke är aldrig bättre än det bemötande som det utstrålar genom kommunikation och handling. Om ett varumärke gör fel i sina handlingar ber varumärket alltid om ursäkt genom handling.

Men man måste mena det på riktigt. Annars skadas varumärket och det kan ta lång tid innan det repareras.

Många Kommunala utmärkelser

Det finns flera olika utmärkelser för årets bästa kommun. Organisationen Hela Sverige har en utmärkelse som tilldelas den kommun som arbetat för hållbar utveckling mellan stad och landsbygd

Hela Sverige skall leva Kommunsajten

Utmärkelse för hållbar utveckling

Utmärkelser för hållbar utveckling

Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den riktar sig till kommunala politiker och chefer som vill skapa bättre förutsättningar för nöjda företagare, nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter i sin kommun.

Svenskt Näringsliv Kommunsajten

Årets superkommun

Tidskriften Dagens Samhälle har ett pris som heter ”Årets Superkommun” som baseras på en mängd variabler. Målet är att lyfta fram goda exempel: framgångsrika kommuner som står särskilt väl rustade inför framtiden. Priser delas även ut i kategorierna ”Årets Samhällsbyggare”, ”Årets Välfärdsförnyare” och ”Årets Samhällsentreprenör”.

Sveriges kvalitetskommun

Branschorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting har en utmärkelse som heter Sveriges KvalitetsKommun som delas ut vartannat år. Priset ges till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande. 

Sveriges Miljöbästa kommun

Tidskriften Aktuell Hållbarhet delar ut ett pris som heter Sveriges Miljöbästa kommun. Hur det går till kan du läsa mer om här.

Många andra utmärkelser

Dessutom finns en rad andra utmärkelser bland annat ”Hållbara transporter”, ”Hållbart byggande”, ”Fairtrade”, ”Kollektivtrafikbarometern”, ”Årets hållbara skolmatskommun”, ”Årets Stadskärna”, ”Cykelfrämjandets kommunvelometer ”, ”Årets främsta idrottskommun”,  ”BästAttBo” av tidningen Fokus,

Flera andra Utmärkelser

 ”Årets Employer Branding-kommun”, ”Årets studentstad” av Sveriges förenade studentkårer, ”Årets skolbibliotek”, ”Bästa offentliga kök”, ”Bästa förbättrare inom samhällskommunikation”, ”Årets klimatstad”, ”Årets tillväxtkommun”, ”Årets bästa kommunsajter” enligt tidningen IDG. 

KOMMUNAL MARKNADSFÖRING​

Forskning från Lunds Universitet

En uppsats från Lunds universitet i ämnet kommunal marknadsföring har rubriken, ”Hur resonerar politiker och tjänstemän inom kommunala organisationer?”

Analys av kommunal marknadsföring

Uppsatsen syftar till att få en ökad förståelse för kommunal marknadsföring som fenomen. 

 

Utifrån analysen framkommer att marknadsföringen emellanåt saknar tydliga strategi och tydliga mål.

 

Sammantaget ger resultatet av undersökningen att kommunala beslutsfattare har en varierad uppfattning och tolkning gällande marknadsföring.

UtmaningAR gälLande kommunal marknadsföring

”En utmaning ligger i att anpassa budskapet beroende på vilken målgrupp man vänder sig till” menar författarna. En tydlig strategi, handlingsplan och tydliga mål är viktigt. 

Politiker och tjänstemän måste vara överens

Politiker och tjänstemän måste vara överens. Om så inte är fallet finns det risk för att medborgarinformation, samhällsinformation, näringslivsinformation, arbetsgivarinformation, politisk information, pressinformation och besöksnäringsinformation sammanblandas.s

Några kommentarer

De personer som blivit intervjuade uttrycker att det finns en intention om samarbete såväl som viljan att konkurrera med andra kommuner. 

Några intervjupersoner uttrycker förvirring kring vem det är som äger marknadsföringsfrågan, och vem styr och koordinerar marknadsföringsarbetet i kommunen. 

I tillägg

Sammantaget ger resultatet av undersökningen att kommunala beslutsfattare har en varierad uppfattning och tolkning gällande marknadsföring. I tillägg uttrycker några intervjuade personer att det är svårt att mäta de effekter som marknadsföringsarbetet för med sig.

Slutsats

Den slutsats som författarna drar är att kommunernas marknadsföringsarbete inte uppfattas som ett avgränsat verksamhetsområde, utan anses inbegripa en mängd olika handlingar som inte är synkroniserade.

Källa

Lunds universitet STVA21 
Statsvetenskapliga institutionen 
Pär Altermark och Sara de Haas

VT 2011