Detta måste kommunen ordna för sina medborgare

En kommuns ansvar är att tillhandahålla medborgarservice

En kommuns övergripande ansvar är att tillhandahålla service för kommuninvånarna. Det innebär att ombesörja socialtjänst, förskola, grundskola, barnomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare. Kommunen ska också arrangera omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. En ska också besörja kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst.

En kommun kan även ha frivilliga åtaganden

Flera av kommunens uppgifter är frivilliga. Det kan gälla att driva en simhall, arrangera fritids- och kulturaktiviteter eller frågor som rör arbetsmarknad.

Hur styrs en kommun?

Kommunernas verksamhet regleras genom kommunallagen. En kommun kan endast bildas genom ett beslut av riksdagen. I varje kommun finns en en församling, kommunfullmäktige, som väljs vart fjärde år samtidigt som riksdagsvalet och landsingsvalet Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ mellan valen. Kommunstyrelsen, leder den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige.

Alla politiker i en kommun är folkvalda och väljs vart fjärde år. Politikerna är tillsatta enligt demokratiska principer och ska återspegla invånarnas önskemål om hur kommunen ska styras och ledas.

Vem bestämmer i en kommun?

Kommunens medborgare ska ha möjlighet att vara med och påverka kommunala frågor. Därför styrs kommunen av politiker som valts direkt av medborgarna. ommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag. De flesta kommunalpolitiker är så kallade fritidspolitiker det vill säga att de sköter sina uppdrag på fritiden, vid sidan om andra arbetsuppgifter. Endast ett fåtal politiker är heltidsanställda i kommunen.

En kommuns politiska ledare brukar kallas kommunalråd. En kommun kan ha flera kommunalråd.

En kommun kan ha olika nämnder som ansvarar för olika verksamheter. Nämnderna rapporterar till kommunstyrelsen.

Hur många personer är anställda i Sveriges kommuner?

Ungefär 769 000 personer jobbar i Sveriges kommuner. Kommunerna driver även kommunala bolag. Det kan gälla fastighetsbolag, energibolag, vatten och avfall med mera. Det finns 1823 kommunala bolag som har 53 000 anställda.

Hur får kommunen sina pengar?

Alla som bor i kommunen och som har en inkomst betalar en del av sin inkomst som skatt till kommunen. Det kallas kommunalskatt. Den skatt som kommunen får kan användas till den verksamhet som kommunen bedriver. Kommunen får också pengar från staten i form av statsbidrag. Kommunen har också möjlighet och ibland skyldighet att ta ut avgifter för de tjänster som kommunen utför.

Kommunens ansvar vid en kris

Grunden för samhällets krisberedskap är kommunerna. En kommun driver många verksamheter som måste fungera i kritiska lägen, det gäller äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola till exempel.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges 290 kommuner och 20 regioner. Regionerna benämndes tidigare Landsting och var då 21 stycken till antalet.