Antalet sysselsatta ökade med 119 000 i november 2018. Arbetslöshetstalet uppgick till 5,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 174,2 miljoner per vecka, en ökning med 1,9 procent kalenderkorrigerat.

Statistiknyhet från SCB 2018-12-13