Staten är en stor arbetsgivare. Alla myndigheter och stiftelser soretar under Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverket   är en arbetsgivarorganisation för 240 stycken myndigheter 2018. Dessa medlemsorganisationer har mellan 240 000 till 270 00 anställda beroende på hur man räknar. Arbetsgivarverket sorterar under Finansdepartementet.

Några stora myndigheter som sorterar under Arbetsgivarverket kan nämnas Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Försäkringskassan och Kriminalvården. Dessa är kända för de flesta av oss. Sedan finns det mer eller mindre okända myndigheter som HH Innovation AB, Myndigheten för tillgängliga medier, Forte, Ericastiftelsen, Forum för levande historia, Myndigheten för kulturanalys med flera.

Här hittar du en lista samt länkar till alla statliga arbetsgivare i bokstavsordning.

Medlemsföretag Hemsida
Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se
Andra AP-fonden www.ap2.se
Arbetsdomstolen www.arbetsdomstolen.se/
Arbetsförmedlingen  
Arbetsgivarverket  
Arbetsmiljöverket www.av.se
Arkitektur- och designcentrum  
Barnombudsmannen  
Blekinge Tekniska Högskola www.bth.se
Bokföringsnämnden www.bfn.se
Bolagsverket  
Boverket  
Brottsförebyggande rådet  
Brottsoffermyndigheten www.brottsoffermyndigheten.se
Business Sweden  
Centrala studiestödsnämnden www.csn.se
Chalmers tekniska högskola  
Datainspektionen  
Delegationen mot segregation www.delmos.se
Diskrimineringsombudsmannen www.do.se
Domarnämnden  
Domstolsverket www.domstol.se
E-hälsomyndigheten  
Ekobrottsmyndigheten  
Ekonomistyrningsverket www.esv.se
Elsäkerhetsverket  
Energimarknadsinspektionen  
Energimyndigheten  
Ericastiftelsen  
Etikprövningsmyndigheten etikprovning.se
Exportkreditnämnden www.ekn.se
Fastighetsmäklarinspektionen www.fmi.se
Finansinspektionen www.fi.se
Finanspolitiska rådet  
Finsk-svenska gränsälvskommissionen www.fsgk.se
Fjärde AP-fonden www.ap4.se
Folke Bernadotteakademin www.fba.se/
Folkhälsomyndigheten  
Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande
www.formas.se
Forte www.forte.se
Fortifikationsverket www.fortv.se
Forum för levande historia  
Första AP-fonden www.ap1.se
Försvarets materielverk www.fmv.se
Försvarets radioanstalt www.fra.se
Försvarshögskolan www.fhs.se
Försvarsmakten  
Försvarsunderrättelsedomstolen www.undom.se
Försäkringskassan  
Gentekniknämnden  
Gymnastik- och idrottshögskolan www.gih.se
Göteborgs universitet www.gu.se
Havs- och vattenmyndigheten  
HH Innovation AB  
Högskolan Dalarna www.du.se
Högskolan i Borås www.hb.se
Högskolan i Gävle www.hig.se
Högskolan i Halmstad www.hh.se
Högskolan i Skövde www.his.se
Högskolan Kristianstad www.hkr.se
Högskolan Väst www.hv.se
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen www.iaf.se
Inspektionen för socialförsäkringen www.inspsf.se
Inspektionen för strategiska produkter www.isp.se
Inspektionen för vård och omsorg www.ivo.se
Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering
www.ifau.se
Institutet för rymdfysik www.irf.se
Institutet för språk och folkminnen www.sofi.se
Justitiekanslern  
Jämställdhetsmyndigheten  
Jönköping University www.ju.se
Kammarkollegiet  
Karlstads universitet www.kau.se
Karolinska institutet www.ki.se
Kemikalieinspektionen www.kemi.se
Kommerskollegium  
Konjunkturinstitutet www.konj.se
Konkurrensverket www.kkv.se
Konstfack  
Konstnärsnämnden  
Konsumentverket  
Kriminalvården  
Kronofogden  
Kungl. Hovstaterna  
Kungl. Konsthögskolan www.kkh.se
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien www.ksla.se
Kungliga Akademien för de fria konsterna  
Kungliga Biblioteket www.kb.se
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm www.kmh.se
Kungliga Tekniska högskolan www.kth.se
Kustbevakningen  
Lantmäteriet www.lm.se
LFV Holding AB www.lfv.se
Linköpings universitet www.liu.se
Linköpings universitet Holding AB  
Linnéuniversitetet www.lnu.se
Livsmedelsverket www.slv.se
Luftfartsverket www.lfv.se
Luleå tekniska universitet www.ltu.se
Lunds universitet www.lu.se
Läkemedelsverket  
Länsstyrelsen i Blekinge län  Numer Region Blekinge
Länsstyrelsen i Dalarnas län  Numer Region Dalarna
Länsstyrelsen i Gotlands län  Numer Region Gotland
Länsstyrelsen i Gävleborgs län  Numer Region Gävleborg
Länsstyrelsen i Hallands län  Numer Region Halland
Länsstyrelsen i Jämtlands län Numer Region Jämtland
Länsstyrelsen i Jönköpings län
 
Länsstyrelsen i Kalmar län  
Länsstyrelsen i Kronobergs län  
Länsstyrelsen i Norrbottens län  
Länsstyrelsen i Skåne län  
Länsstyrelsen i Stockholms län  
Länsstyrelsen i Södermanlands län  
Länsstyrelsen i Uppsala län  
Länsstyrelsen i Värmlands län  
Länsstyrelsen i Västerbottens län  
Länsstyrelsen i Västernorrlands län  
Länsstyrelsen i Västmanlands län  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
Länsstyrelsen i Örebro län  
Länsstyrelsen i Östergötlands län  
Malmö universitet www.mah.se
Medlingsinstitutet www.mi.se
Migrationsverket  
Mittuniversitetet www.miun.se
Moderna museet  
Myndigheten för arbetsmiljökunskap mynak.se
Myndigheten för delaktighet www.mfd.se
Myndigheten för digital förvaltning digg.se
Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd
www.mfof.se
Myndigheten för kulturanalys  
Myndigheten för press, radio och tv mprt.se
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap
www.msb.se
Myndigheten för stöd till trossamfund www.sst.a.se
Myndigheten för tillgängliga medier www.mtm.se
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor www.mucf.se
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys  
Myndigheten för yrkeshögskolan www.myh.se
Mälardalens högskola www.mdh.se
Nationalmuseum  
Naturhistoriska riksmuseet www.nrm.se
Naturvårdsverket  
Nordens Välfärdscenter  
Nordiska Afrikainstitutet www.nai.uu.se
Nordiskt Genresurscenter (Nordgen)  
Nordregio  
NUAC HB www.nuac.eu
Nämnden för hemslöjdsfrågor www.nfh.se
Patent- och registreringsverket www.prv.se
Pensionsmyndigheten  
Polarforskningssekretariatet www.polar.se
Polismyndigheten www.polisen.se
Post- och telestyrelsen www.pts.se
Regeringskansliet  
Rekryteringsmyndigheten  
Revisorsinspektionen  
Riksantikvarieämbetet www.raa.se
Riksarkivet riksarkivet.se
Riksbanken  
Riksdagsförvaltningen  
Riksgäldskontoret  
Riksrevisionen  
Rymdstyrelsen www.snsa.se
Rådet för Europeiska socialfonden 
i Sverige
www.esf.se
Rättsmedicinalverket www.rmv.se
Sameskolstyrelsen  
Sametinget  
Sida www.sida.se
Sjunde AP-fonden www.ap7.se
Sjätte AP-fonden  
Sjöfartsverket  
Skatteverket  
Skogsstyrelsen  
Skolforskningsinstitutet www.skolfi.se
Skolinspektionen  
Skolverket  
Socialstyrelsen  
Specialpedagogiska skolmyndigheten www.spsm.se
Spelinspektionen  
Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering
www.sbu.se
Statens fastighetsverk www.sfv.se
Statens försvarshistoriska museer www.sfhm.se
Statens geotekniska institut  
Statens haverikommission www.havkom.se
Statens historiska museer www.shmm.se
Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten
www.siun.se
Statens institutionsstyrelse www.stat-inst.se
Statens jordbruksverk  
Statens konstråd  
Statens kulturråd  
Statens maritima museer  
Statens medieråd  
Statens museer för världskultur  
Statens musikverk musikverket.se/
Statens servicecenter  
Statens tjänstepensionsverk www.spv.se
Statens veterinärmedicinska anstalt www.sva.se
Statens väg- och transportforskningsinstitut www.vti.se
Statistiska centralbyrån www.scb.se
Statskontoret  
Stiftelsen Ájtte, 
Svenskt fjäll- och samemuseum
www.ajtte.com
Stiftelsen Allmänna Barnhuset  
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem  
Stiftelsen Dansmuseifonden  
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna www.sfmv.se
Stiftelsen Nordiska museet  
Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde  
Stiftelsen Skansen  
Stiftelsen Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut
www.sipri.se
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet  
Stiftelsen Tekniska museet  
Stiftelsen Thielska galleriet  
Stockholms konstnärliga högskola www.uniarts.se
Stockholms universitet www.su.se
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Swedac www.swedac.se
Svenska institutet www.si.se
Svenska institutet för europapolitiska studier www.sieps.se
Svenska kraftnät www.svk.se
Sveriges civilförsvarsförbund www.civil.se
Sveriges författarfond www.svff.se
Sveriges geologiska undersökning www.sgu.se
Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut www.smhi.se
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden www.sakint.se
Säkerhetspolisen  
Södertörns högskola www.sh.se
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket www.tlv.se
Tillväxtanalys  
Tillväxtverket  
Totalförsvarets forskningsinstitut www.foi.se
Trafikanalys www.trafa.se
Trafikverket  
Transportstyrelsen  
Tredje AP-fonden www.ap3.se
Tullverket  
Umeå universitet www.umu.se
Universitets- och högskolerådet www.uhr.se
Universitetskanslersämbetet  
Upphandlingsmyndigheten  
Uppsala Monitoring Centre  
Uppsala universitet www.uu.se
Vetenskapsrådet www.vr.se
Vinnova  
Zornsamlingarna www.zorn.se
Åklagarmyndigheten  
Örebro universitet www.oru.se
Örebro universitet Holding AB  
Överklagandenämnden för studiestöd www.oks.se